Bestuur

Scouting de Mohicanen is een vereniging die is aangesloten bij Scouting Nederland. Binnen de vereniging is de groepsraad het belangrijkste orgaan. Hierin worden alle zaken die gaan over het scoutingspel, de (groeps)activiteiten, de leden en het kader, de staf/leiding besproken. 

Organisatiestructuur

Onderstaand schema geeft de organisatiestructuur van Scouting De Mohicanen weer. De kaderleden zijn de vrijwilligers die formeel lid zijn van de groepsvereniging. Zij bestaan uit de leid(st)ers van de verscheidene onderdelen/leeftijdsgroepen, de leden van het groepsbestuur, en vrijwilligers die deel uitmaken van het beheerteam of anderszins regelmatig ondersteunende diensten verlenen onder wie de vertrouwenspersoon.

De besluiten worden genomen in de groepsraad, ook wel Mohicanenraad genoemd. De groepsraad stelt onder meer het jaarplan, de begroting en het (financieel) jaarverslag vast. In de groepsraad zitten alle genoemde kaderleden plus een oudervertegenwoordiger voor elke leeftijdsgroep. De groepsraad wordt ten minste vier keer per jaar bijeen geroepen. Andere overlegvormen zijn de leidingraden en de spelraden, waarin uitwisseling en afstemming plaatsvindt.

Groepsbestuur

Het groepsbestuur bestaat bij volledige bezetting uit zeven personen met de volgende functies, waarbij een beknopte beschrijving van de taken is gegeven:

  • Groepsvoorzitter – Deze persoon leidt de groepsraden en bestuursvergaderingen en vertegenwoordigt de groep naar buiten; de groepsvoorzitter mag geen leiding zijn.
  • Groepssecretaris – Deze persoon voert het secretariaat, verzorgt de documentenstroom en voert de administratie van de kaderleden.
  • Groepspenningmeester – Deze persoon beheert de penningen van de groepsvereniging, stelt jaarlijks de begroting, realisatie en balans op, en handelt subsidieaanvragen af.
  • Groepsbegeleider 1 – Deze persoon bevordert de deskundigheid bij kaderleden en stuurt de praktijkbegeleiders aan; de groepsbegeleider mag geen leiding zijn.
  • Groepsbegeleider 2 – Deze persoon coördineert onderdeelsoverschrijdende aangelegenheden en bewaakt de groepsactiviteiten; de groepsbegeleider mag geen leiding zijn.
  • Functionaris PR & Vrijwilligersmanagement – Deze persoon stuurt de PR-activiteiten aan en bewaakt kwaliteit hiervan, en stuurt het vrijwilligersmanagement (niet kaderleden) aan.
  • Algemeen lid – Deze persoon is leiding, heeft geen specifieke portefeuille en vormt de ‘oren en ogen’ van de groep.

Rechtsvorm

Scouting De Mohicanen is een groepsvereniging met volledige rechtsbevoegdheid die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57571341. In de statuten van de groepsvereniging zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd. Tezamen met het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en het handboek van Scouting De Mohicanen vormen zij de basis voor het draaien van de groepsvereniging.

Geïnteresseerd?

Vrijwilligers